Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Motioner & interpellationer

Luddes friluftsmusseum i Vallsta

För ca 10 år sedan gavs det ut en bok där två av Bollnäs kommuns invånare lyftes fram som speciella . Boken heter de ovanliga. Här gavs Arbrås egna LUDE en given plats och det finns även tv team som besökte hans hus inne i skogen. I höstas fick jag följa med på mitt första besök till Luddes koja och det var en upplevelse jag verkligen kommer minnas. Ludde som person minns jag också väl och det är det nog många som gör. Ludde levde ett enkelt liv i sin lilla stuga som nu står tom och öde. De som Bor i Arbrå och Vallsta vet så väl att Ludde levde ett enkelt liv och att Djuren i skogen särskilt fåglarna låg han varm om hjärtat . I dag står kojan övergiven och tom och där det alltid funnits fågelmat fanns nu ingenting alls.

INGENTING
När vi besökte kojan i Vallstaskogen så finns ingen skylt , ingenting vittnar om vem som bott här och varför Ludde bodde där uppe. Det är tragiskt för Luddes livsverk , de som kommer dit i dag och i framtiden kommer se platsen som just INGENTING och värdelös och snart är allt ett minne blott.

BYGG LUDDES FRILUFSMUSSEUM
Vi borde från kommunen ta tag i och ge en liten plats för Luddes museum . Vi borde med kommunens bygglag ge kojan den lilla vård som den är i behov av. Då Ludde bodde där var kojan alltid varm och därför fanns inget Mögel i kojan , nu står kojan kall och oanvänd och därför behövs taket göras om och viss ventilation skapas. Kojan som i dag står kvar med Luddes saker i borde vi skydda på ett bättre sätt, Se platsen som en plats att faktiskt kunna göra något av. Ett utflyktsmål en plats där man kan få tid för eftertanke hur Ludde levde. Min tanke med denna motion är att vi skapar ett utemusseum vid Luddes koja. Hans tillhörigheter som finns där ska bevaras på platsen genom att skyltar beskriver vem som bott där varför och hur luddes tankar och fågelintresse kan beskrivas. Man kan via en utställning se och läsa om Fåglar som finns runt Luddes hus. samt sätta upp en mängd av fågelholkar. Skolklasser och turister kan ges möjlighet att besöka denna plats och lära sig lite om skogen och naturen på ett annorlunda sätt. Platsen kan med fördel marknadsföras via Träslottet i Arbrå och Bollnäs turistbyrå Musset i Lennsjö!
Besökte en plats i Norra Hälsingland Lennsjö där man byggt ett UTEMUSSEUM till minne av OLOF BERGSTRÖM en person som levde ett rikt liv men dog ensam och tragiskt. Men platsen och det man skapat där var så fint gjort enkelt men läsvärt man kunde sitta ner och begrunda den person som det handlade om. Ett litet utemusseum. Så skulle jag vilja se att Bollnäs kommun tog hand om Luddes hus med. Jag skulle vilja att vi från kommunen med hjälp av kommunens bygglag skapar ett utemusseum vid Luddes hus. Här ska man kunna läsa på fina anslag om naturens fåglar och djur och om just Ludde. Här ska alltid finnas mat till fåglarna som ska bekostas av de intäkter som besöken ger till kojan där ludde bodde. Vi har i Ljusdals kommun Albert Vikstens kojby som ligger nära vägen med som faktiskt har många besökare. Kommunen behöver skapa en parkering , skyltning , göra enkla åtgärder för att stoppa mögelangrepp i taket på kojan. Henrik Olofsson Sjukvårdspartiet Bollnäs.

Därför vill anser jag
Att Bollnäs kommun undersöker möjligheten till att skapa Luddes skogsmusseum vid platsen där han bodde.
Att Kulturnämnden får yttra sig i frågan och att en budget för projektet tas fram.
Att motionen kan beslutas i fullmäktige senast Aug 2017

Nya lägenheter i Kilafors- Rengsjö

Bollnäs kommun är i stark tillväxt och bristen på bostäder finns i hela kommunen . Kön till att få en lägenhet är aldeles för lång och därför vill jag med denna motion skapa möjligheten för Bollnäs kommun att se över vilka möjligheter det finns att bygga nya lägeheter i Både Kilafors och i Regngsjö. Bollnäs kommun behöver fler lägenheter inte bara i Bollnäs utan även i både Kilafors och Rengsjö

Jag vill därför ge i uppdrag till kommunstyrelsen att se över möjligheterna till att bygga nya Lägenheter i KILAFORS och i REGNGSJÖ. Det är många som kanske vill lämna sina gård men ändå bo kvar på orten i en lägenhet.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att bygga nya lägenheter i Kilafors och Rengsjö
att motionen skickas till Bollnäs Bostäder för yttrande
att motionen kan beslutas senast sep 2017 i kommunfullmäktige.

Nylagad mat på kommunens äldreboenden - ej uppvärmd

Det pågår en omstrukturering av tillagningen av den mat som vi ska ge våra äldre. Modellen med kylda matlådor arbetas nu fram. I detta arbete finns även beslut om att kommunen inte ska laga mat på boendena från 2018. maten kommer tillagas centralt i Bollnäs. då blir köken på de andra boende serveringskök vilket är en helt annan sak än de är i dag.

Det är mycket tragiskt att man gör besparingar på den mat vi ger våra gamla och därför gör sjukvårdspartiet nu denna motion där vi vill satsa på att det via våra boenden skall lagas mat och serveras nylagad mat i både Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Bollnäs. Det behövs därför en satsning på att behålla den lagade maten ute på våra boenden inte laga den centralt på ett kök. Näringsvärdet på maten försämras och just den stund vi kan ge våra gamla genom den mat vi kan laga är så viktig. Värdet av bra välsmakande mat är så viktig vi ska inte spara på de sjuka eller de gamlas mat. sjukvårdspartiet vill därför att vi ska satsa på våra boenden och att det ska lagas mat på plats i hela kommunen.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta resurser för att behålla tillagningsköken på våra boenden i Bollnäs. Arbrå, Kilafors och Rengsjö.
att kommunstyrelsen får i uppdrag att till budgeten för 2018 öka anslagen för de i motionen omnämnda tillagningsköken.
att motionen kan beslutas i fullmäktige sep-2017

Utbyggnad av handelsområde Bollnäs norr

Bollnäs stad växer och med denna motion så ska Bollnäs stärka sig som den Stad i Hälsingland som har störst potential att växa som handelsstad. För att detta ska kunna vara möjligt så måste Bollnäs kommun se till att handelsområden skapas och kan växa så att vi får fler arbetstillfällen i Bollnäs.

Många företag ser sig om efter tillgänglig mark i skapandet av handelsområden och Bollnäs har fått stora företag att etablera sig i Just Bollnäs tack vara av att detaljplaner funnits färdiga. Möjligheten för Bollnäs att växa finns och vi ska ta den chansen. området mellan Röste och Bollnäs går att utveckla och därför bör marken köpas in och detaljplaneläggas av Bollnäs kommun.

Denna motion ska ge uppdraget att kommunen detaljplanelägger och ser till att mark ska finnas tillgänglig för utbyggnad av Bollnäs Norr.

att Bollnäs kommun skapar möjligheten till att bygga ut Handelsområde Bollnäs Norr hela vägen upp till Norrborn norr om Bollnäs.
att yttrande från Näringslivschefen inhämtas
att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa förutsättningarna för utbyggnad av Handelsområde BOLLNÄS norr.
att motionen behandlas så att den kan beslutas senast Aug 2017

Nya bostadsområden Björktjära - Bolleberget

Bollnäs växer sakta och behovet av bostäder är stort. Med denna motion så vill jag väcka tanken på att utveckla området från Tistronvägen och Slånbergvägen hela vägen upp mot Bolleberget. Man kan utgå från Bollevägen och hela eller stora delar av sträckan kan man skapa villaområden eller hyreshus av samma modell som de man byggde i SÄVERSTA.

Med en detaljplan över detta område kan man enkelt skapa minst 100 villatomter samt ca 80-100 nya lägenheter . Fördelen med det lägenhetsområde man byggde vid Säversta i Bollnäs är att de känns mycket av Hälsingland i detta område , gemytligt och trevligt .

Jag vill därför ge i uppdrag till kommunstyrelsen att se över möjligheterna att skapa ett helt nytt bostadsområde där en del är villaområde för ca 100 villor, samt ett område för ca 80-100 nya lägenheter på området norr om Bollevägen . Målet ska vara billiga tomter och billiga Lägenheter.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att utveckla området på Norra sidan av Bollevägen för att skapa 100 nya villatomter
att kommunstyrelsen får i uppdrag att detljplanelägga för 80-100 nya lägenheter på Norra sidan av Bollevägen av samma modell som de som byggts vid SÄVERSTA i Bollnäs.
att kommunfullmäktiga kan ta beslut om motionen senast Sep 2017

Sveriges bästa äldreomsorg 2020 i Bollnäs

Bollnäs är en liten ort med tillväxt och möjligheternas kommun. ett stort problemområde finns dock och det är den äldreomsorg vi har och kan leverera till vår befolkning. Vår struktur ser ut som i de flesta kommuner men några kommuner har tagit sin äldreomsorg på allvar och verkligen vågat att satsa på den.

det hela beror på hur vår äldreomsorg är uppbyggd och jag vill med denna motion se över hur vi kan göra ett projekt för att skapa en ny framtid inom äldreomsorgen. Bollnäs har med denna motion möjligheten att skapa Sveriges bästa äldreomsorg och vi kan om vi vill.

Yngve Gustavsson professor i geriatrik och belyser hur viktigt det är med kontinuitet i vården att det blir så få personer som möjligt kring de personer som hemtjänsten vårdar. För att kunna förändra vår äldreomsorg så behöver Bollnäs kommun satsa på den vård vi har och utveckla den och våga göra förändringar i den hemtjänst vi har i dag.

Vi måste få ner antalet personer som besöker våra äldre och bygga upp mer täta team som vårdar våra äldre. Många undersökningar visar hur viktigt det är att vården byggs utifrån människan inte utifrån den struktur som kommunen skapat. En vård där vår vårdpersonal ska hinna med 25-30 besök om dagen gör att den omsorg som brukarna får blir lidande.

Det är mycket viktigt att vi gör en satsning där vi utgår från den gamle och skapar en äldreomsorg som ger en rimlig kontinuitet för de som är i behov av vården. Biståndsbedömningarna är grunden för hur mycket vård och vilka insatser en person behöver. Att sedan kunna leverera den vård som biståndsbedömningen säger betyder att schemaläggning för den personal som ska genomföra vården inom äldreomsorgen, blir mycket viktig.

Jag vill med denna motion att Bollnäs kommun ger en satsning i ett projekt som ska placera Bollnäs på 1 plats då det gäller den Hemtjänst vi kan leverera .

att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utvecklingsgrupp för att se över den hemtjänst vi har i Bollnäs kommun och vad som kan göras för att få den bättre
att kommunstyrelsen får i uppdrag att med Socialnämnden arbeta fram ett förslag där man får ner andelen personer runt brukarna i Hemtjänsten.
att kommunstyrelsen i samarbete med Socialnämnden tar fram en åtgärdsplan för att skapa Sveriges bästa Hemtjänst 2020
att uppföljning sker årligen i fullmäktige av projektet att motionen kan beslutas Sep 2017

SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Tistronvägen 5
821 35 BOLLNÄS
Telefon: 070-55 21 199
Mail: info@svg.nu
Orgnr: 802431-3770
Producerad av