Valprogram

Sjukvårdspartiet Gävleborg kandiderar i val till Region Gävleborg. Vårt parti har varit representerat i landstingsfullmäktige sedan 2002 och varit representerat i landstingets styrelser och nämnder. Vi kandiderar för en ny valperiod med målsättningen att vinna fler mandat i fullmäktige och att ingå i en ny majoritet i Region Gävleborg. Med detta program som plattform vill vi vinna väljares stöd för - bättre sjukvård nära Dig - i Region Gävleborg.

Regionens uppdrag

Sjukvård vid akut sjukdom och patientens upplevelse av hur vården genomförs är av central betydelse för trygghet och förtroende i förhållande mellan vårdgivare och medborgare i vårt län. Idag saknas enligt nationella jämförelser detta förtroende. Akutsjukvården i Gävleborg har allvarliga brister som måste åtgärdas. Utbudspunkterna i förhållande till geografiska avstånd och befolkningskoncentrationer i länet är för få. Vid akut sjukdom som kräver sjukhusvård bör tiden för ambulanstransport understiga timmen och helst ske inom 30 minuter, stora delar av Gävleborg saknar denna närhet. Full akutvård vid sjukhuset i Bollnäs skulle avsevärt förbättra situationen. Väntetider vid länets akutmottagningar är tidvis och i enskilda fall orimligt långa. Läkarkompetensen är för låg och de förändringar som hittills genomförts är otillräckliga. Ett system med särskilda akutläkare bör införas i Region Gävleborg. Utökad akutverksamhet i Bollnäs, ny akutmottagning och samordning av sjukhus- och primärvårdsjournal i Gävle är nödvändiga årgärder.

Vårdval till hälsocentraler i hela länet är väl etablerad. Mer än 30 % av länets hälsocentraler är nu i alternativ regi. I huvudsak klarar hälsocentralerna sitt uppdrag men kritik kan och bör riktas mot ledningen av den landstingsägda primärvårdsdivisionen, som misslyckats i uppdraget att utveckla den egna verksamheten och bedriva denna inom de ekonomiska ramar som getts. Bristen på allmänläkare i egen verksamhet och avsaknad av strategiskt ledarskap är betydande problem i Region Gävleborg.
Mödrahälsovård och förlossningsvård bör finnas där födelsetalet skapar underlag för verksamheten. När full akutsjukvård får bedrivas vid sjukhuset i Bollnäs finns också möjlighet att öppna förlossningsvård och BB vid detta sjukhus. Tre akutsjukhus med möjlighet att ha förlossningsvård är Sjukvårdspartiets politik i Region Gävleborg.

Sjukvård skall erbjudas när behov av sjukvårdsinsats uppstår. Vården skall utföras enligt riktlinjer som fastställs av nationell myndighet och enligt direktiv från EU. Regionen ansvarar för organisation och finansiering i Gävleborgs län. Läkare och andra yrken med legitimation ansvarar tillsammans och var och en för sig att vården sker på ett till alla delar professionellt sätt.
 I Region Gävleborg finns brister både när det gäller organisation och finansiering av hälso- och sjukvårdsverksamheten. Sjukhusen är genom divisionsmodellen splittrade, saknar helhetssyn och fokus på hela verksamhetens utveckling. Regionens hälsocentraler saknar ledning med ansvar för verksamhetens förmodade ledande roll i vårdvalsmodellen. Regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter är också kroniskt underfinansierade med ständiga underskott i förhållande till fastställda budgetar.
Vårdköer och orimliga väntetider är ett stort problem i Region Gävleborg. Särskilt drabbade är kroniskt sjuka och alla de som söker vård för åkommor som inte omfattas av olika nationella vårdgarantier. Olika former av rehabilitering saknar också tillräckliga resurser och är utsatta för begränsningar som utgör hinder för återvunna förmågor och livskvalitet för de drabbade. Sjukvårdspartiet arbetar för ökade insatser inom dessa områden.

Den högspecialiserade sjukvården bedrivs idag i en sjukhusregion där Uppsala akademiska är den centrala enheten. Samordning inom regionen är viktig för sjukvårdens utveckling och olika landstingsintressen hindrar utvecklingen. Sjukvårdspartiet Gävleborg anser att den statliga nivån skall ta ett större ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för samordning av den regionala nivån för hälso- och sjukvård. Förskrivning av kemiskt framställda medicinska preparat har länge dominerat den aktiva vårdinsatsen vid olika former av ohälsa.

Läkemedelskonsumtionen är överlag alltför hög och ett allvarligt problem vid övermedicinering. Användningen måste begränsas, särskilt inom barn- och äldrevården. Användning av antibiotika är också ett stort problem och förskrivningar måste begränsas så att resistens hos bakteriestammar kan undvikas. Minskad användning av medicin sänker kostnaderna och skapar utrymme för nya ofta kostsamma mediciner inom t.ex. cancervården. Ny medicin godkänd av svenska myndigheter bör omgående komma patienter till del i Region Gävleborg.
I Gävleborg finns för få vårdplatser i förhållande till befolkningstalet, Sjukvårdspartiet kräver fler vårdplatser vid sjukhusen och att bemanningstalen skall vara anpassade till vårdplatsantalet med möjlighet att upprätthålla en god omvårdnad och en god arbetsmiljö i sjukhusvården.
I Region Gävleborg finns ett bra utbud av hälsocentraler nära patienter och befolkningskoncentrationer. Genom det vårdvalssystem som införts har vårdgivarna överlag blivit mer aktiva och ”kundorienterade” i förhållande till patienter och vårdsökande. Kvarstående problem finns i den egna verksamheten, stor läkarbrist och behov av hyrläkare samt kraftiga underskott inom den egna primärvården i förhållande till fastställd budget. Ledningen för de egna hälsocentralerna är som den nuvarande majoriteten beslutat, otydlig med tydliga brister i strategin för att vara hälsovalets största aktör i Gävleborgs län. Nedläggningen av Stortorgets HC i centrala Gävle är ett bra exempel på ett misslyckat ledarskap i primärvårdsdivisionen.

Teknisk utveckling sker snabbt inom hälso- och sjukvård. Olika digitala system utvecklar och stödjer hälso- och sjukvården. De hinder och besvär som ännu är förenade med digitaliseringen kommer i en snar framtid kunna övervinnas. Digital patientjournal, telemedicinsk kommunikation och ny logistik ger vården stöd och mervärde. Sjukvårdspartiet arbetar för att vården skall ske nära patienten, den tekniska utvecklingen ger stöd till en sådan uppfattning.

Tandvård

Den nationella tandvårdsförsäkringen har förstärkts under de senaste åren. Ändå återstår mycket innan tandvården kan anses lika tillgänglig för alla medborgare. Sjukvårdspartiet Gävleborg anser att tandvård skall jämställas med annan hälso- och sjukvård avseende ekonomi och medicinskt innehåll. Under Region Gävleborg arbetar Folktandvården i ett landstingsägt bolag samt ett antal privata vårdgivare för att erbjuda tandvård till medborgare. Folktandvården i Gävleborg AB är marknadsledande och nuvarande förhållanden skapar goda möjligheter att i framtiden erbjuda bättre ekonomiska villkor för god tandhälsa i Gävleborgs län.

Hospice

Sjukvårdspartiet arbetar för att ett eller flera hospice (särskilda enheter för vård i livets slutskede) etableras i Gävleborgs län. Vi avvisar bestämt den nuvarande majoritetens idéer om sjukhusanknuten ”hospiceliknande” vård vid livets slut.

Folkhälsa

Ett aktivt arbete för en bättre folkhälsa är en central politisk fråga för Sjukvårdspartiet. Vi har en stark tro på att ett allmänt gott hälsotillstånd ger ökade möjligheter för tillfrisknande vid olika tillstånd av ohälsa. En bättre folkhälsa, med fler friska år i befolkningen, är en önskan som hela den politiska sfären kan dela. I den rådande ansvarsfördelningen är det främst riksdag och kommuner som äger folkhälsofrågorna. Regionen måste dock dra sitt strå till stacken och Sjukvårdspartiet anser att folkhälsorelaterad information och rådgivning skall ingå i den vardagliga vårdkontakten på alla nivåer. Vi anser också att allmän så kallad screening skall vara avgiftsfri och erbjudas alla medborgare på lika villkor. Den fria tandvården för barn bör också erbjudas högre upp i åldrarna.

Folkhälsa inom ett område är kopplad till möjlighet till arbete och försörjningsmöjligheter. Arbetsmarknadens strukturer i Gävleborg med få arbetstillfällen för högt utbildade utgör hinder för folkhälsans positiva utveckling. Ohälsa med koppling till smitta av virus och skadliga bakterier är ett växande problem i samhället. Särskilt oroväckande är ökande förekomst av antibiotikaresistenta bakterier, globala svåra influensautbrott, samt ökad spridning av smittosamma infektionssjukdomar. Här bör Region Gävleborg och dess verksamhet stärka smittskyddet i den egna verksamheten inom sjukvården men också understödja bättre hygienska förhållanden i skola, förskola, äldrevård och offentliga miljöer i allmänhet. Rena offentliga toaletter och bättre städning är en god investering i folkhälsa.

Kollektivtrafik

Region Gävleborg har efter beslut i riksdagen ansvar för all regional och lokal kollektivtrafik samt sjukresor i Gävleborgs län. Trafiken organiseras genom en förvaltning i landstinget, X-trafik. Trafiken finansieras av resenärerna samt genom landstingsskatten till ca 50 %. Bra kollektivtrafik regionalt och lokalt är en nödvändig förutsättning för att leva och bo och arbeta i vårt län och landstingets uppgift är att givna ekonomiska medel, skatter och avgifter används på ett kostnadseffektivt och attraktivt sätt i resandeperspektivet. En allmän målsättning bör vara att öka nyttjandegraden så att fler resemöjligheter nyttjas. Därmed kan kostnader fördelas på fler resande och högt ställda mål på ökat kollektivresande bli förverkligade. Möjlighet till kollektivt resande efter individuellt avrop från resenärer bör förstärkas.

Teknisk utveckling med bättre logistiska lösningar ger möjlighet till stärkt utveckling för det kollektiva resandet under den kommande valperioden. Sjukvårdspartiet Gävleborg kommer att bidra till den utvecklingen med krav om ökad beläggningsgrad (flera passagerare på tomma stolar) i hela trafiksystemet. Förslag om s.k. ungdomskort i samarbete med länets kommuner bör behandlas positivt i Region Gävleborg

Kultur

Region Gävleborg har att på uppdrag från regering och riksdag fördela statens regionala kulturmedel. Regionen ansvarar också för länsmuseum, folkteaterns verksamhet och samordning av olika kulturaktiviteter i Gävleborgs län. Sjukvårdspartiet arbetar för att verksamhet inom kultursektorn upprätthålls på en god nivå avseende kvalitet och hushållning med ekonomiska resurser. Det s.k. enprocentsmålet vid byggnadsinvesteringar inom Regionen bör vara flexibelt utifrån behov och nytta i den aktuella investeringssituationen. Kultur i vården bör få en starkare ställning i Regionens kulturengagemang, t.ex. genom samordningsfunktion i den centrala organisationen.

Utbildning

Region Gävleborg bedriver verksamhet vid tre folkhögskolor i länet. Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor har viktiga funktioner inom respektive verksamhetsområde och bör få rimliga möjligheter att utvecklas. Regionen har också en viktig uppgift i att ansvara för praktik vid utbildningar för främst läkare och sjuksköterskor. Samverkan med högskolan i Gävle bör förstärkas. Det egna forsknings- och utvecklingsarbetet måste också få ett större utrymme i det inre utvecklingsarbetet.

Regional utveckling

Från den 1/1 2015 är Landstinget Gävleborg ett landsting med regionalt utvecklingsansvar. Därmed har kommunförbundet Region Gävleborg avskaffats och verksamheter där flyttats över till Region Gävleborgs organisation. Riksdagens beslut innebär också att Landstinget får byta namn och kalla sig Region Gävleborg. Den möjlighet som nu öppnas är att ett regionalpolitiskt perspektiv kan läggas till behovsperspektivet i hälso- och sjukvård. Rent konkret betyder detta att Sjukvårdspartiets krav om att utveckla akutsjukvården vid tre akutsjukhus, Bollnäs, Gävle och Hudiksvall får en ökad tyngd i den politiska debatten i Gävleborg.

Positivt är också att den regionala röran blir mindre rörig. Landsting och kommuner kan koncentrera sig på respektive verksamhet och ansvarsområden och ledningsfunktionerna kan effektiviseras. Hoten kan vara att olika aktiviteter inom regional utveckling stjäl resurser från hälso- och sjukvården. Att förhindra en sådan utveckling är en av Sjukvårdspartiets huvuduppgifter under den kommande valperioden.
Vi anser också att E4 norr om Gävle måste byggas om till fyrfilsväg för ett bättre flöde med ökad trafiksäkerhet och mindre negativ miljöpåverkan. I övrigt ansluter vi oss till de regionala utvecklingsprogram som antagits av regionfullmäktige.

Miljö

Region Gävleborg bedriver en omfattande verksamhet i vårt län. Därmed blir också miljöpåverkan betydande. Störst negativ påverkan utgörs av resor och transporter i Regionens egen verksamhet och den påverkan som sker genom befolkningens kontakter med hälso- och sjukvårdens utbudspunkter. Sjukvården skall enligt Sjukvårdspartiets mening vara nära och det måste finnas ett tydligt miljöperspektiv när frågor kommer till beslut i Region Gävleborg. En uppgradering av sjukhuset i Bollnäs till akutsjukhus med kirurgi skulle avsevärt förbättra möjligheterna till att reducera behovet av transporter och resor i sjukvården. I övrigt arbetar Sjukvårdspartiet för större följsamhet i Regionens måluppfyllelse till redan fastställda egna miljöprogram. Upphandling av varor och tjänster är en betydande del av Regionens verksamhet. Sjukvårdspartiet arbetar för att miljöperspektiv och närproduktion skall beaktas mer än idag vid olika upphandlingar. Olika nationella lagstiftningar samt EU-lagstiftningen är idag hinder för en sådan utveckling.

Organisation och ekonomi

Region Gävleborg är en extremt centralstyrd organisation. Verksamheten inom hälso- och sjukvård arbetar i en divisionsmodell utifrån militära exempel. Divisionsorganisationen fungerar med ordergivning uppifrån och ned, order får inte ifrågasättas, invändningar eller ifrågasättande bestraffas. Sjukvårdpartiet anser att divisionsmodellen skall avskaffas och att ett nytt ledarskap skall bygga en verksamhet där alla medarbetare kan känna tillhörighet och delaktighet inom hälso- och sjukvård i Region Gävleborg.

Från 2003-2012 har landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet genererat ett samlat underskott i förhållande till budget med 100 tals mkr. Beloppet har i efterhand kompenserats med skattehöjningar eller underskottstäckning från konton med överskott. Sjukvårdpartiet anser att verksamheten inom hälso-och sjukvården blivit kroniskt underfinansierad. Orsaken till detta är att det traditionella partiväsendet under perioder varit ovilliga att ta ansvar för en kostnadsutveckling som annars framstår som rimlig. Sparivern har i sig också varit kostnadsdrivande då väldig energi och stora ekonomiska resurser lagts ned på helt orealistiska sparprojekt i Region Gävleborg.
Regionfullmäktige har fastställt en väl genomarbetad policy för den egna personalpolitiken. Tyvärr saknas möjlighet att genomföra de högt ställda ambitionerna. Därtill är organisationen alltför centralistiskt strukturerad och ledarskapet inriktad på direktiv. Dialog och medbestämmande saknas. Vid detta programs fastställande saknas fortfarande samverkansavtal med fackliga organisationer. Ledningen saknar också insikt om behovet av fler vårdplatser och fler vårdpersonal inom hälso- och sjukvård.

Regionens ekonomiska förhållanden är för närvarande stabila. Med närmare tusen miljoner i kassan och tvåtusen miljoner i en för sitt syfte ännu obrukad pensionsfond finns goda möjligheter till investeringar utan upplåning. En god investeringsnivå kan upprätthållas med egna ekonomiska medel. Regionens ekonomiska problem är hög skattesats, dåliga vårdmiljöer och en oordnad investeringsverksamhet. Nödvändig kompetens saknas i Regionens centrala lokalinvesteringsplaneringsgrupp. Regionens största utgift inom hälso- och sjukvård är personalkostnader. Sänkta arbetsgivaravgifter för personal inom vården skulle vara en viktig signal och möjlighet att öka antalet vårdplatser och vårdpersonal i Region Gävleborg.

Sammanfattning

Valperioden 2015-18 kan vara en avgörande tid för hur Region Gävleborg skall klara sitt åtagande inom hälso- och sjukvården. Den sittande majoritetens ledarskap är passivt utifrån patient- och personalperspektivet. Ett trött ledarskap måste bytas ut och Sjukvårdspartiet Gävleborg är redo att utifrån vårt program och i Samverkan Gävleborg (SVG, M, FP och KD) överta ledarskapet i Region Gävleborg.

Bättre sjukvård – nära Dig, är Sjukvårdspartiet samlande paroll!